Akcja SC JOHNSON

SC JOHNSON PONOWNIE POMAGA SOS WIOSKOM DZIECIĘCYM

Zapewnij im ochronę na przyszłość to inicjatywa SC Johnson mająca na celu pomoc Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w udzieleniu wsparcia rodzinom w potrzebie oraz wzmacnianiu opieki zastępczej.

Teraz każdy klient, wybierając marki OFF!® i Raid®, będzie mógł wspomóc Stowarzyszenie w aktywności charytatywnej, ochronie i promocji zdrowia, a także inicjatywach edukacyjnych i oświatowych. Akcja prowadzona przez SC Johnson przyczyni się również do upowszechniania kultury fizycznej, pomoże w działaniach na rzecz dzieci oraz popularyzacji idei wolontariatu.

Tegoroczna edycja akcji dla SOS Wiosek Dziecięcych trwa od 1 maja do 31 sierpnia 2019 roku i obejmuje wszystkie bez wyjątku produkty marek: OFF!® i Raid®.

W tym czasie ZA KAŻDY zakupiony przez klienta produkt objęty akcją SC Johnson przekazuje 1 złotówkę na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce*.

Dzięki SC Johnson pomoc się opłaca… sama!

*Do wysokości puli określonej w regulaminie dostępnym na: link do regulaminu

REGULAMIN AKCJI
„Zapewnij im ochronę na przyszłość”


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Zapewnij im ochronę na przyszłość” (dalej zwanej „Akcją”).

1.1.

Organizatorem Akcji jest „S.C. Johnson” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7 w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047368, NIP: 7780111249, REGON: 630803228, o kapitale zakładowym: 2.600.000 PLN (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.

Celem Akcji jest zebranie środków pieniężnych dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w celu realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, edukacji i oświaty, upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz młodzieży i dzieci w tym ich wypoczynku oraz promocji i upowszechniania wśród konsumentów idei wolontariatu.

1.3.

Akcja prowadzona jest od 1 maja 2019 roku do 31 sierpnia 2019 r.

1.4.

Produktami objętymi Akcją są wszystkie produkty marek:

• OFF!®,
• Raid®

dalej zwane „Produktami”

1.5.

Sprzedaż Produktów odbywa się w placówkach handlowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6.

Beneficjentem akcji jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy al. Wilanowskiej 309A, 02-665 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056901, NIP 5261033254.

2.

ZASADY AKCJI

2.1.

Na podstawie art. 919 Kodeksu cywilnego Organizator zobowiązuję się przekazać 1,-zł (jeden złoty) na rzecz Beneficjenta na każdy zakupiony przez konsumenta Produkt na zasadach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem ust. 2.2.

2.2.

Organizator przeznacza na Akcję maksymalnie 110.000,-zł (sto dziesięć tysięcy złotych), – co oznacza, że po przekroczeniu 110 tysięcy zakupionych Produktów, zakupione Produkty nie będą wpływały na podwyższenie wielkości kwoty, jaka zostanie przekazana Beneficjentowi ponad wskazaną kwotę puli przeznaczonej na Akcję.

2.3.

Jeżeli w czasie trwania Akcji zostanie sprzedanych mniej niż 110.000 Produktów, Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania Beneficjentowi wszystkich środków pieniężnych przeznaczonych na Akcję, o jakich mowa w ust. 2.2. Organizator nie wyłącza możliwości przekazania części lub całości wskazanej kwoty na rzecz Beneficjenta na poczet zobowiązania określonego w ust. 2.1. powyżej jeszcze przed zakończeniem Akcji.

3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1.

Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie https://firmuje-pomaganie.wioskisos.org/akcja-sc-johnson/

3.2.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Aleksandra Rysiewska

Tel. komórkowy: +48 513 403 652
mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org