Regulamin Dobra Firma

Regulamin uczestnictwa w Programie „Dobra Firma SOS”

Cel i założenia programu:

1. Celem programu jest zaangażowanie środowiska biznesu do wsparcia działań Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, w formie wsparcia finansowego oraz promocji idei pomocy dzieciom pozostającym pod opieką Stowarzyszenia.

2. Program „Dobra Firma SOS” (dalej: „Program”) jest projektem organizowanym przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce (dalej: „SOS Wioski Dziecięce”), służącym realizacji celu określonego w ustępie powyższym.

3. SOS Wioski Dziecięce jednostronnie określa warunki i zasady udziału w Programie na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie informacji podanych przez Firmę w „Formularzu przystąpienia do Programu Dobra Firma SOS” (dalej: „Formularz”).

4. Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są na stronie
https://firmuje-pomaganie.wioskisos.org/dobra-firma-sos/ .

Zasady udziału w programie:

5. Uczestnictwo w Programie ma charakter dobrowolny.

6. Zgłoszenie Firmy do udziału w Programie następuje za pomocą dokumentu Formularza, w którym podane zostają dane firmy oraz informacja odnośnie wysokości i sposobu przekazywania darowizny na rzecz SOS Wioski Dziecięce. Na podstawie Formularza Firma gwarantuje także, że prowadzona przez nią działalność nie stanowi zagrożenia wizerunkowego dla SOS Wioski Dziecięce oraz że znana jest jej treść Regulaminu Programu, w szczególności zaś zasady komunikowania współpracy z wykorzystaniem znaku Programu. Wzór Formularza dostępny jest na stronie internetowej www.wioskisos.org/dobra-firma

7. Decyzja o przystąpieniu Firmy do Programu podejmowana jest przez SOS Wioski Dziecięce na podstawie prawidłowo wypełnionego Formularza oraz po zaksięgowaniu darowizny, której wysokość oraz sposób płatności (ratalnie lub w całości) jest zgodny ze zobowiązaniem Firmy przekazanym w Formularzu.

8. Firma zostaje poinformowana o dopuszczeniu jej do udziału w Programie drogą internetową na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu, w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od momentu przesłania Formularza do siedziby SOS Wiosek Dziecięcych i zaksięgowania darowizny przekazanej przez Firmę w wysokości zgodnej z informacją zamieszczoną w Formularzu.

9. W przypadku braku lub nieterminowej płatności rat darowizny, o której mowa w ustępie powyższym, SOS Wioski Dziecięce uprawnione są do wysłania żądania zapłaty, a w przypadku braku jej uregulowania w terminie wyznaczonym w ww. żądaniu – do udzielenia odmowy udziału Firmy w Programie.

10. SOS Wioski Dziecięce dopuszczają możliwość odmowy udziału przed oraz w trakcie realizacji Programu firmom, których wizerunek, produkty oraz sposób działalności mogą szkodzić wizerunkowi SOS Wiosek Dziecięcych (np. producenci/ dystrybutorzy alkoholu, tytoniu, broni, firmy nie respektujące praw pracowniczych/zasad ochrony środowiska, firmy zamieszane w afery korupcyjne, posiadające udziały w sektorach zbrojeniowych, etc).

11. Informacja o odmowie udziału w Programie zostaje przekazana Firmie przez SOS Wioski Dziecięce drogą elektroniczną na adres podany w Formularzu oraz listem poleconym wysłanym na adres Firmy.

12. Firma akceptuje, że w przypadku odmowy udziału w Programie przygotowanym przez SOS Wioski Dziecięce nie ma prawa żądania zwrotu środków wpłaconych tytułem darowizny oraz że zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania korzystania ze znaku Programu.

13. Po upływie okresu, o którym mowa w ustępie powyższym Firma traci prawo posługiwania się znakiem Programu, chyba, że SOS Wioski Dziecięce wyrażą na to pisemną zgodę. Firma zachowuje możliwość ponownego udziału w Programie, z zachowaniem procedury ponownego wypełnienia Formularza.

Zasady komunikowania udziału Firmy w programie:

14. Podstawowym narzędziem komunikowania udziału Firmy w Programie jest znak Programu, który podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór znaku znajduje się na stronach internetowych www.wioskisos.org/dobra-firma.

15. Znak Programu nie może być w jakikolwiek sposób modyfikowany.

16. Firma uzyskuje możliwość komunikowania swojego uczestnictwa w Programie za pomocą znaku Programu, który może być umieszczony na stronach internetowych firmy oraz w materiałach promocyjnych, o ile według oceny SOS Wioski Dziecięce nie pełnią one roli materiałów marketingowo-sprzedażowych.

17. Posługiwanie się znakiem i nazwą Programu, poszczególnymi jego elementami wymaga pisemnej zgodny SOS Wiosek Dziecięcych. Zgoda taka jest wymagana każdorazowo przed zamieszczeniem znaku i/lub informacji o współpracy na stronach internetowych, czy jakichkolwiek materiałach promocyjnych.

18. Zgoda na wykorzystanie znaku Programu przyznawana jest na czas określony, tj. 12 miesięcy od dnia potwierdzenia przez SOS Wioski Dziecięce udziału Firmy w Programie, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 9 i 10. 19. Informacja o Firmie jako uczestniku akcji, dostępna będzie na stronie internetowej https://firmuje-pomaganie.wioskisos.org/dobra-firma-sos/ w okresie uczestnictwa Firmy w programie (12 miesięcy), z zastrzeżeniem postanowień ustępu 9 i 10.

Zasięg terytorialny Programu:

20. Program odbywa się na terenie Polski.

Postanowienia końcowe:

21. SOS Wioski Dziecięce zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i tym samym warunków udziału w Programie. Wszelkie zmiany uznaje się za obowiązujące od momentu upublicznienia ich na stronach internetowych
https://firmuje-pomaganie.wioskisos.org/dobra-firma-sos/.

Kontakt

Aleksandra Rysiewska

Tel. komórkowy: +48 513 403 652
mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org